■ Acasă arrow Oportunităţi/carieră arrow Anunturi arrow Personal arrow Anunt concurs sofer
■ Acasă
Despre noi
Aniversare 25 de ani
Contact
Management
Departamente
Activitati de CDI
Personal
Alte Activităţi Conform Legii
Evenimente/Anunţuri
Parteneri
Premii
Oportunităţi/carieră
Legături Utile
Achizitii publice
Vanzari active
Conditii de utilizare
Politica de confidentialitate a datelor
Anunt concurs sofer
08.02.2019
There are no translations available

ANUNȚ

Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale  (I.N.C.S.M.P.S.) cu sediul în municipiul București, Str. Povernei nr. 6-8, sectorul 1., CUI:9254436, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de execuție -1 post, în conformitate cu prevederile Metodologia de desfasurare a concursului/examenului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul INCSMPS:

1 Sofer - 8 ore/zi - Departamentul Economic Financiar – Serviciul Achiziții Logistică IT
Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului:
 • Asigurarea tuturor activitătilor de transport de bunuri si persoane cu autorurismul în susținerea activitătilor curente ale institutului, în conformitate cu politicile institutului și cu legislația în vigoare.

Perioada de proba este de 90 zile calendaristice de la data angajării.
________________________________________
Concursul se desfăşoară la sediul INCSMPS din Str. Povernei nr. 6-8, Sector 1, Bucureşti, conform calendarului urmator:
 1. depunere dosare concurs: 22.03.2019 – ora 14:00.
 2. proba scrisă: 27.03.2019 ora 9:30
 3. proba practică: 27.03.2019 ora 12:00.
 4. proba interviu: 28.03.2019 ora 9:30.
________________________________________
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din Metodologia de desfasurare a concursului/examenului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul INCSMPS şi anume:
 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

________________________________________
Condiţii specifice:


Sofer – Departamentul Economic-Financiar; Serviciul Achizitii Logistica si IT

 • studii medii, permis de conducere categoria B, instruire de specialitate si experienta in domeniul procedurilor si normelor specifice domeniului vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale și este  declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.
Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale  (I.N.C.S.M.P.S.)  – Secretariat, în perioada 11.03.2019-22.03.2019 (inclusiv), între orele 11.00 – 14.00 (L – V).

 
< Precedent   Urmator >


DanubePeerChains There are no translations available Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...