■ Acasă arrow Management
■ Acasă
Despre noi
Aniversare 25 de ani
Contact
Management
Departamente
Activitati de CDI
Personal
Alte Activităţi Conform Legii
Evenimente/Anunţuri
Parteneri
Premii
Oportunităţi/carieră
Legături Utile
Achizitii publice
Vanzari active
Conditii de utilizare
Politica de confidentialitate a datelor
Management
Cadrul legislativ

HG nr. 1305/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale

HG nr. 1773/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale

Ordinul nr. 588/2004 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului National de Cercetare în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale.

Decizia ANCS nr. 9634/14.04.2008, pozitia 32, de reacreditare a INCSMPS ca INCD

Decizia Presedintelui ANCSI nr. 9261 din 09.06.2016 s-a acordat INCSMPS certificarea pe o perioadă de cinci ani

Statutul juridic

INCSMPS Bucuresti, conform HG. 1773 din 21 octombrie 2004, este persoană juridică română, functionând ca institut national de CDI, în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei (actual Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale - MMFPS). INCSMPS functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente si conduce evidenta contabilă în regim economic si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum si ale Regulamentului său de functionare, aprobat prin HG. 1773 din 21 octombrie 2004. INCSMPS este înregistrat la Registrul Comertului sub nr. J/40/1900/1997, Cod unic de înregistrare R9254436.

În baza principiului autonomiei financiare, totalitatea resurselor necesare desfăsurării activitătii în conditii de eficientă si rentabilitate economică sunt accesate prin efort propriu al colectivului de cercetători din institut. Resursele financiare sunt accesate prin participarea la competitii si licitatii organizate pe piata specifică de cercetare-dezvoltare, care functionează ca orice piată liberă concurentială. 

Managementul general al INCSMPS este asigurat de un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, numiti prin ordin al Ministrului Muncii Familiei si Protectiei Sociale, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare – dezvoltare, la propunerea conducerii autoritătii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani.

Managementul operativ al INCSMPS este asigurat de Comitetul de directie si de directorul general.
Comitetul de directie este format din: directorul general, directorul stiintific si directorul economic si îsi exercită atributiile în limita competentelor propuse de directorul general, aprobate de Consiliul de Administratie.
Acest comitet  întreprinde actiuni concrete pentru realizarea obiectivelor rezultate din următoarele documente:
- Strategia si Planul de dezvoltare ale INCSMPS;
- Programul anual de cercetare – dezvoltare-inovare;
- Bugetul de venituri si cheltuieli;
- Programul de investitii;
- Sistemul de asigurare a calitătii;
- Planul de formare profesională.

Managementul stiintific al INCSMPS este asigurat de Consiliul stiintific, format din 7 membri, alesi prin vot de către cercetătorii institutului, pe o perioadă de 4 ani.

 


DanubePeerChains There are no translations available Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...