■ Acasă arrow Management
■ Acasă
Despre noi
Aniversare 25 de ani
Contact
Management
Departamente
Activitati de CDI
Personal
Alte Activităţi Conform Legii
Evenimente/Anunţuri
Parteneri
Premii
Oportunităţi/carieră
Legături Utile
Achizitii publice
Vanzari active
Conditii de utilizare
Politica de confidentialitate a datelor
Management
Cadrul legislativ

HG nr. 1305/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale

HG nr. 1773/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale

Ordinul nr. 588/2004 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului National de Cercetare în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale.

Decizia ANCS nr. 9634/14.04.2008, pozitia 32, de reacreditare a INCSMPS ca INCD

Decizia Preşedintelui ANCSI nr. 9261 din 09.06.2016 s-a acordat INCSMPS certificarea pe o perioadă de cinci ani

Statutul juridic

INCSMPS Bucureşti, conform HG. 1773 din 21 octombrie 2004, este persoană juridică română, funcţionând ca institut naţional de CDI, în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (actual Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - MMFPS). INCSMPS funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi ale Regulamentului său de funcţionare, aprobat prin HG. 1773 din 21 octombrie 2004. INCSMPS este înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J/40/1900/1997, Cod unic de înregistrare R9254436.

În baza principiului autonomiei financiare, totalitatea resurselor necesare desfăşurării activităţii în condiţii de eficienţă şi rentabilitate economică sunt accesate prin efort propriu al colectivului de cercetători din institut. Resursele financiare sunt accesate prin participarea la competiţii şi licitaţii organizate pe piaţa specifică de cercetare-dezvoltare, care funcţionează ca orice piaţă liberă concurenţială. 

Managementul general al INCSMPS este asigurat de un Consiliu de Administraţie, format din 7 membri, numiţi prin ordin al Ministrului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare – dezvoltare, la propunerea conducerii autorităţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani.

Managementul operativ al INCSMPS este asigurat de Comitetul de direcţie şi de directorul general.
Comitetul de direcţie este format din: directorul general, directorul ştiinţific şi directorul economic şi îşi exercită atribuţiile în limita competenţelor propuse de directorul general, aprobate de Consiliul de Administraţie.
Acest comitet  întreprinde acţiuni concrete pentru realizarea obiectivelor rezultate din următoarele documente:
- Strategia şi Planul de dezvoltare ale INCSMPS;
- Programul anual de cercetare – dezvoltare-inovare;
- Bugetul de venituri şi cheltuieli;
- Programul de investiţii;
- Sistemul de asigurare a calităţii;
- Planul de formare profesională.

Managementul ştiinţific al INCSMPS este asigurat de Consiliul ştiinţific, format din 7 membri, aleşi prin vot de către cercetătorii institutului, pe o perioadă de 7 ani.

 
Proiect DiaLogos There are no translations availableProiect „DiaLogos": SNLP în parteneriat cu INCSMPS Bucureşti au semnat, în octombrie 2018, contractul de finanţare a proiectului „DiaLogos" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), COMPONENTA 1 - Creșterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, AXA PRIORITARĂ - Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, OPERAŢIUNEA - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.   Details...Lansare proiect SIPOCA 27  
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică şi Inovare în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti au semnat contractul de finanţare din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru proiectul„Dezvoltarea capacității administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020.”, cod SIPOCA 27        MAI MULTE INFORMAŢII   Details...