Home arrow Career arrow Notices arrow Staff arrow Anunt angajare designer si administrator baza de date/expert IT
  Home
About Us
25 Years Anniversary
Contact Us
Management
Departments
RDI Activities
Our Staff
Other Activities, According to the Law
Events/Announcements
Partners
Awards
Career
Useful Links
Public Procurement
Vanzari active
Conditii de utilizare
The Privacy Policy
Anunt angajare designer si administrator baza de date/expert IT
Tuesday, 09 March 2021

Institutul National de Cercetare Stiintificã în domeniul Muncii si Protectiei Sociale – INCSMPS, organizeazã concurs pentru ocuparea pe durata determinata, pana la data de 31.07.2022 (cu posibilitatea prelungirii pana la data de 31.08.2022) a unui post contractual cu timp partial de 4 ore/zi, in conditiile prevazute de Codul Muncii, de „designer si administrator baza de date/expert IT” stabilit pentru realizarea de activitati in cadrul proiectului cu titlul:  ReCONECT - Adaptare la Schimbare - Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pietei Muncii si Educatiei, Cod SMIS 140092, cofinantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

I Conditii generale:
Candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale pentru ocuparea postului vacant „Designer si administrator baza de date/expert IT”, respectiv:
a)    Are cetatenie romana sau cetatenie din alte state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)    Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)    Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)    Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e)    Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f)    Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Candidatii care nu respecta aceste criterii nu vor fi considerati admisi pentru declansarea etapelor din procedura de concurs.

II Dosarul de concurs al candidatiilor pentru postul de „designer si administrator baza de date/expert IT”, trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresatã directorului institutului, precum si acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) copiile diplomelor de studii  si  a altor documente care atesta specializatori corelate cu cerintele postului pentru care se aplica (designer website si curs de administrator baze de date);
d) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu functia pentru care candideazã; candidatul declarat admis dupa etapa de selectie a dosarelor, care a depus la înscriere declaratia pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãsurãrii primei probe a concursului;
f) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului, de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãtile sanitare abilitate. Adeverinta, care atestã starea de sãnãtate,va contine, in clar, numãrul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãtii si va avea mentiunea “APT DE MUNCA“
g) curriculum vitae format EUROPASS;
h) alte documente relevante pentru desfãsurarea concursului (certificat de nastere, certificat de cãsãtorie/divort).

Dosarele se vor depune la secretariatul INCSMPS din Bucuresti, strada Povernei nr. 6-8, sector 1, personal, prin email This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it sau prin posta in atentia comisiei de selectie, pana la data de 23.03.2021, de luni pana joi intre orele 10.00-15.00 si vinerea intre orele 10.00-13.00.
Actele prevãzute la alin. 2 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si în original în vederea verificãrii conformitãtii copiilor cu acestea.

Cerinte specifice pentru postul scos la concurs de „designer si administrator baza de date/expert IT”:
•    Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta (constituie avantaj studiile si diplomele de masterat sau doctorat)
•    Experienta de min 5 ani pe un post similar
•    Cunostinte in domeniul de securitate date si informatii, inclusiv protectie cf. GDPR
•    Autonomie si responsabilitate in gasirea si implementarea de solutii
•    Cultura solida IT
•    Engleza cunostinte avansate

Persoana selectata pentru ocuparea postului de „designer si administrator baza de date/expert IT”, va participa la realizarea si validarea metodologiei de evaluare impact, prevazute in proiect la activitatile:
-     A.1. - Realizarea si validarea unei analize a structurii tehnice si calitative a datelor furnizate de parteneriat (de realizare proiect) ;
      si
-    A.2. - Elaborarea și implementarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a politicilor publice și de anticipare a nevoilor de competențe   

Pentru aceasta va desfasura si realiza urmatoarele:
•    proiecteazã, testeazã și implementeazã arhitectura informaționalã și programele necesare pentru funcționarea a 3 mecanisme:
a)    de monitorizare a inserției absolvenților programelor de educatie si formare profesionala (trei nivele pregatire);
b)    de anticipare  a nevoii de calificare si competente pe piata muncii,
c)    de monitorizare și evaluare a politicilor publice de mãsuri active și formare.
•    analizeazã si evalueaza modul cum sunt organizate și utilizate în prezent din punct de vedere informațional, datele și informațiile gestionate prin cele 3 mecanisme, propune solutii de corectie sau imbunatatire;
•    asigurã interoperabilitatea datelor intre cele 3 mecanisme și editarea rapoartelor necesare;.
•    Stabileste infrastrucura si caracteristicele sale necesare:
•    Stabileste niveluri de acces pentru actualizarea / dezvoltarea conținutului, elaborarea rapoarte, precum si de securitate a datelor si informatiilor;
•    Aplica prevederile din GDPR (Legea 190/2018) cu privire la protectia datelor in constructia BD;
•    Contribuie la implementarea activitatilor A1 si A2;
•    Asigura instruirea utilizatorilor din proiect privind produsele realizate.

Calendarul celor trei etape de concurs:
a)    Selectia dosarelor:         24 - 26.03.2021
b)    Proba practica        30.03.2021, ora 10,00
c)    Interviul :             31.03.2021, ora 10,00

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul INCSMPS din strada Povernei, nr. 6 – 8, Sector 1, Cod postal 010643, personal, prin email This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it sau prin posta;

Relatii suplimentare se pot obtine accesand pagina oficiala www.incsmps.ro, la sediul INCSMPS, Str. Povernei nr. 6-8, sector1, Bucuresti, telefon 021.312.4069, fax 0213117595; e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Anexa 1 - Cerere inscriere

Anexa 2 - Acord prelucrare date personale

Anexa 3 - Declaratie

Anexa 4 - CV_RO Europass

Regulament - Metodologie Concurs INCSMPS

 
< Prev   Next >


DanubePeerChains Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...