■ Acasă arrow Activitati de CDI arrow Programe in derulare
■ Acasă
Despre noi
Aniversare 25 de ani
Contact
Management
Departamente
Activitati de CDI
Personal
Alte Activităţi Conform Legii
Evenimente/Anunţuri
Parteneri
Premii
Oportunităţi/carieră
Legături Utile
Achizitii publice
Vanzari active
Conditii de utilizare
Politica de confidentialitate a datelor
Programe Ón derulare

PROGRAM POCA

 Proiect  ,,Dezvoltarea capacitații administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite in Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică şi Inovare 2014-2020” cod SIPOCA27, Cod SMIS 118319

 Scop: adaptarea structurilor, optimizarea proceselor si pregatirea resurselor umane din Autoritatea nationala de Cercetare Stiintifica si Inovare pentru realizarea si punerea in aplicare a politicilor publice bazate pedovezi in vederea corelarii planificarii strategice cu bugetarea pe programe.

Obiective: 
 • Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP: implementarea de instrumente informatice necesare pentru fundamentarea politicilor si optimizarea proceselor decizionale ale MCI, respectiv ale MECS, prin realizarea unei Platforme Informatice Integrate pentru CercetareDezvoltare si Inovare (PII-CDI). Aceasta efectueaza activitati de culegere, agregare, prelucrare si distribuire a informatiilor. Utilizarea PII-CDI contribuie la aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in autoritatile si institutiile publice centrale. 
 • Indeplinirea conditionalitatilor ex-ante pentru Obiectivul Tematic 1 (OT1) al FESI, prevazute in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020 prin realizarea mecanismului de orientare strategica, bazat pe descoperirerea antreprenoriala si cresterea gradului de integrare a sistemului de CDI in economia nationala ca raspuns la nevoia de a imbunatati procesul de monitorizare si evaluare a SNCDI. Implementarea acestui mecanism de orientare strategica va creste capacitatea administrativa a Autoritatii de a efectua planificari strategice si bugetarea pe programe.
 • Pregatirea personalului si formarea competentelor necesare fundamentarii si aplicarii bugetarii pe programe prin participarea la schimburi de experienta si networking cu autoritati / institutii / organisme ale administratiei publice nationale si internationale.
  

Rezultate R1., Activitate R1.1. - Proiectarea şi testarea metodologiilor cantitativ/calitative de evaluare a impactului investiției realizate, conform SNCDI 

Mecanism de monitorizare şi evaluare – descrierea structurii şi a funcţiilor   

Metodologia de monitorizare – componenta catalog de indicatori de monitorizare şi evaluare  
Metodologie de evaluare de impact SNCDI 2014-2020 lanivel de specializare inteligentă – Bioeconomie  
Metodologie de evaluare de impact SNCDI 2014-2020 lanivel de specializare inteligentă – Eco-nano-tehnologii și materiale avansate  
Metodologie de evaluare de impact SNCDI 2014-2020 lanivel de specializare inteligentă – Energie, mediu și schimbări climatice  
Metodologie de evaluare de impact SNCDI 2014-2020 lanivel de specializare inteligentă – TIC, spațiu și securitate 
Metodologie de evaluare de impact SNCDI 2014-2020 lanivel de domeniu de prioritate publică – Sănătate 
Metodologiade evaluare a impactului Strategiei Naţionale de CDI, la 2 ani de laimplementare,agregat la nivel național  
Studiu de evaluare a impactului Strategiei Naţionale deCDI, la 2 ani de la implementare, la nivel de specializare inteligentă – Bioeconomie
Studiu de evaluare a impactului Strategiei Naţionale deCDI, la 2 ani de la implementare, la nivel de specializare inteligentă –Eco-nano-tehnologii și materiale avansate 
Studiu de evaluare a impactului Strategiei Naţionale deCDI, la 2 ani de la implementare, la nivel de specializare inteligentă – Energie,mediu și schimbări climatice  
Studiu de evaluare a impactului Strategiei Naţionale deCDI, la 2 ani de la implementare, la nivel de specializare inteligentă – TIC, spațiuși securitate  
Studiu de evaluare a impactului Strategiei Naţionale deCDI, la 2 ani de la implementare, la nivel de domeniu de prioritate publică -Sănătate  
Studiude evaluare a impactului Strategiei Naţionale de CDI, la 2 ani de la implementare,agregat la nivel național

Proiect DiaLogos, Codul SIPOCA 310/MySMIS112266 


Obiectivul general al proiectului
este de a sprijini dialogul social în sectorul administrației publice în vederea optimizării proceselor decizionale în domeniul resurselor umane din sistemului penitenciar. 

Proiectul propus este în concordanță cu măsurile stabilite în Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP) prin faptul că acesta contribuie la crearea unei administrații publice deschise și receptive la soluții inovatoare, respectiv o administrație care se sprijină pe dialogul cu partenerii sociali prin mecanisme stabile de consultare. Prin obiectivul său general, proiectul sprijină consolidarea unui proces decizional predictibil și fundamentat, precum și asigurarea unor resurse umane profesioniste în administrația publică

Obiectivele specifice ale proiectului
    Dezvoltarea capacității a 8 parteneri sociali din sistemul penitenciar de a identifica probleme și modalități alternative de răspuns cu privire la gestionarea resursei umane din sistemul penitenciar, prin dezvoltarea, ajustarea și transferul unui set de instrumente specifice fundamentării și monitorizării resursei umane la nivelul partenerilor sociali implicați.
    Pregătirea a 40 de reprezentanți ai sindicatelor din sistemul penitenciar și formarea competențelor necesare utilizării setului de instrumente, aplicării acestora, colectării, prelucrării și interpretării informațiilor în scopul monitorizării politicilor și practicilor de resurse umane și a identificării independente a unor modalitati alternative de răspuns
    Facilitarea procesului de formulare de politici alternative la nivelul reprezentanților sindicatelor din sistemul penitenciar, de la prioritizare probleme, strategii de răspuns, obținerea consensului social, finalizat cu 2 propuneri alternative de politică înaintate instituțiilor responsabile, însoțite de o foaie de parcurs a procesului de dialog social

 

 


PROGRAME NUCLEU

Programul NUCLEU: CALINOV 2 - OCUPARE DE CALITATE, POLITICI SOCIALE INOVATIVE, COEZIUNE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ


Scop: dezvoltarea cunoașterii în domeniul ocupării și politicii sociale pe baza evidențelor științifice prin studii și cercetări inovative (studii de analiză a dinamicii, structurii, factorilor și relațiilor cauzale) și formularea de propuneri de acțiuni și măsuri în vederea asigurării optimului între calitatea ocupării, inovare, performanță economică și bunăstare generală și individuală. Programul și-a propus abordarea tematică din perspectiva creșterii calității în contextul marilor provocări societale ca și al transformărilor tehnologice și orientarea spre soluții și sisteme inovative social care să reducă inegalitățile și să asigurare un grad înalt de incluziune socială.

Obiective:

 

Programul NUCLEU: CALINOV 1 - OCUPARE DE CALITATE, POLITICI SOCIALE INOVATIVE, COEZIUNE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Scop: fundamentarea deciziei politice în domeniul ocupării și politicii sociale pe baza evidențelor științifice prin studii și cercetări inovative (de analiză a dinamicii, structurii, relațiilor cauzale, efectelor, impactului), previziuni și prognoze, în vederea asigurării optimului între calitatea ocupării, inovare, performanță economică și bunăstare generală și individuală. Programul își propune abordarea tematică din perspectiva creșterii calității în contextul marilor provocări societale, al digitalizării și orientarea spre soluții și sisteme inovative social, orientate către reducere inegalităților și asigurarea unui grad înalt de incluziune.

Obiective:

 1. Ocupare de calitate, performanță, digitalizare și competitivitate pe piața muncii
 2. Reducerea inegalităților sociale, incluziune socială
 3. Creșterea calității capitalului uman și a mobilității pe piața muncii
 4. Sisteme sociale inovative


PROGRAME SECTORIALE

Proiectele INCSMPS din Planul Sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerul Muncii și Justiției Sociale pe perioada 2018-2020 sunt:

 1. Analiza socio-economică a domeniului ocupare 2014-2020
 2. Agenda pentru competențe ROMÂNIA 2020, 2025
 3. Posibile abordări ale politicilor la nivel UE și național în perspectiva Președinției române a Consiliului UE
 4. Evaluarea efectelor beneficiilor de asistență socială destinate familiei și copilului asupra participării părinților pe piața muncii
 5. Îngrijirea informală în îngrijirea de lungă durată a persoanelor vârstnice – dezvoltarea de servicii suport și scheme de finanțare
 6. Măsuri destinate creșterii incluziunii sociale a persoanelor vârstnice
 7. Metodologie de monitorizare continuă a calității îngrijirii în instituțiile ce furnizează servicii de îngrijire de lungă durată
 8. Calitatea vieții persoanelor vârstnice dependente în România
 9. Sistem integrat de reducere a sărăciei și excluziunii sociale în mediul rural

 

 


DanubePeerChains There are no translations available Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...